Cod conduită etică

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ 

RADIO MEDIAȘ

 

Prezentul cod de conduită etică şi profesională a personalului RADIO MEDIAȘ, a fost aprobat de conducerea societati ICA MEDIA s.r.l. vizand următoarele categorii de personal: 

Director general 

Director programe 

Redactor sef 

Realizatori emisiuni 

Operator productie 

Technician 

 

Angajaţii şi colaboratorii RADIO MEDIAȘ trebuie să respecte fără echivoc dispoziţiile prezentului cod de conduit profesională. 

 

Prevederile prezentului cod de conduita pot fi modificate şi completate numai cu acordul conducerii RADIO MEDIAȘ.

Art. 1. Poate ocupa o funcţie din categoria celor enumerate in primul paragraf , orice persoană care îndeplineşte cumulativ urmăoarele condiţii: 

 1. a) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
 2. b) are capacitatea deplină de exerciţiu; 
 3. c) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează;
 4. d) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime, prevăzute de lege sau prin hotărârile conducerii pentru o anumita funcţie sau specialitatea
 5. e) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni, care o face incompatibilă cu exercitarea funcţiei sau activităţii respective; 
 6. f) a câştigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea funcţiei pentru care candidează. 

 

Art. 2. Angajarea sau numirea în funcţie a persoanelor în cadrul postului de radio se realizează pe baza competenţei. 

 

Codul etic al redactorului/jurnalistului radio  

Art. 3. Codul etic al profesiei stabileşte norme de conduită profesională pentru angajaţii radioului care îşi desfăşoară activitatea şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate în vederea creşterii încrederii în autoritatea instituţiei de presă şi a prestigiului acesteia. Normele etice şi de conduită profesională stabilite în cod pornesc de la rolul presei în societate, funcţiile activităţii exercitate de către angajaţii radioului şi includ aptitudini professional intelectuale dobândite prin pregătire şi instruire profesională dar şi acceptarea unui cod comun de valori etice. Angajaţii lucrează conform deontologiei profesionale de jurnalist şi a regulamentului de ordine interioară a RADIO MEDIAȘ.

Codul se aplică la toate nivelele ierarhice prevăzute în structura organizatorică a instituţiei. 

Conduita etică şi profesională de care trebuie să dea dovadă angajaţii radioului presupune îndeplinirea în principal a următoarelor obiective:

 1. a) Credibilitatea informaţiilor făcute publice ; 
 2. b) Profesionalismul angajaţilor care îşi aduc aportul la realizarea producţiilor audio care urmează a fi făcute publice prin canalele proprii; 
 3. c) Calitatea activităţii prestate în folosul comunităţii; 
 4. d) Obţinerea încrederii entităţilor mediatizate şi a opiniei publice; 
 5. e) Consolidarea stării de încredere în rândul opiniei publice . 

 

Principii fundamentale

 Art. 4. În scopul atingerii obiectivelor profesiunii de jurnalist trebuie respectate următoarele principii fundamentale: 

 1. a) respectarea Constituţiei şi a legilor române; 
 2. b) Independenţa angajaţilor RADIO MEDIAȘ. trebuie să se manifeste liber de orice interes, să nu fie influenţaţi de aspecte personale sau externe, care le-ar putea afecta activitatea. Angajaţii postului de radio nu trebuie să se afle în conflict de interese sau sub influenţe care ar putea interveni în raţionamentul lor. 

Constituie riscuri la adresa independenţei şi exprimării libere următoarele cazuri: 

 • existenţa unei situaţii la nivelul entităţii care generează un interes propriu (angajaţi membri de familie şi rude);
 • implicarea în dispute referitoare la activitatea entităţii care exced atribuţiilor de jurnalist; 
 • instituirea unei atmosfere de familiaritate, prietenie între jurnalisti şi personalul entităţilor care fac obiectul unui material de presă sau despre care ar putea realiza producţii audiovizuale; 
 • apariţia unor fenomene de intimidare din partea conducerii şi/sau a personalului entităţii despre care ar putea să scrie . 

Angajaţii care se află într-una dintre situaţiile de mai sus trebuie să aducă acest lucru la cunoştinţa structurii din care face parte, pentru luarea măsurilor care se impun. Pentru reducerea posibilităţii apariţiei riscurilor la adresa independenţei sau a oricăror stări conflictuale cu entitatea cu care intră în contact, angajatii/colaboratorii vor informa în permanenţă eşaloanele superioare despre activitaţile pe care le derulează sau intenţionează să le deruleze 

 1. c) Angajatii/colaboratorii trebuie să fie corecţi şi oneşti în desfăşurarea activităţii profesionale, să îşi exercite funcţia cu bună credinţă şi responsabilitate şi să nu ia parte cu bună ştiinţă la activităţi şi acte care să le discrediteze profesia . Angajaţii/colaboratorii trebuie să respecte standardele profesionale, atât din punct de vedere al formei audiovizuale, cât şi a fondului editorial. De asemenea, angajaţii şi colaboratorii au obligaţia realizării activităţii lor în conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară şi a fişei postului . Totodată, angajaţii trustului de presă trebuie să aibă o conduită corectă.
 2. d) Angajaţii/colaboratorii trebuie să trateze toate situaţiile întâlnite în activitatea lor conform stării de fapt. De asemenea, aceştia trebuie să dea dovadă de corectitudine şi să nu îngăduie ca obiectivitatea lor să fie afectată de influenţe externe sau prejudecăţi. În toate producţiile audio ce urmează a fi realizate şi difuzate trebuie urmărită realitatea, corectitudinea şi exactitatea . 
 3. e) În exercitarea activităţii profesionale angajaţii/colaboratorii RADIO MEDIAȘ. trebuie să dea dovadă de atenţia cuvenită, competenţă profesională şi conştiinciozitate în conformitate cu standardele, deciziile şi legile impuse de Consiliul Naţional al Audiovizualului. Totodată, au obligaţia de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la un nivel ridicat, care să permită asimilarea celor mai noi cunoştinţe de bună practică, legislaţie audiovizuală şi tehnici în domeniu audio vizual. Ei trebuie să posede, de asemenea, experienţa necesară funcţiei, dovedind aptitudini şi cunoaşterea metodelor de realizare a producţiilor audio 
 4. f) Orice informaţie cu caracter de secret de stat, sau care poate prejudicia statul român este confidenţială. Informaţiile care pot împiedica buna desfăşurare a unor anchete demarate de organele de control ale statului sunt deasemenea confidenţiale şi nu vor fi făcute publice până când aceste informaţii nu mai reprezintă un pericol. De asemenea, angajaţii trustului de presă nu trebuie să dea publicităţii informaţii neverificate din cel puţin trei surse. Dacă în exercitareaactivităţii de jurnalist, angajatul trustului de presă ia cunoştinţă de informaţii care constituie secrete de stat, sunt obligaţi să respecte caracterul lor şi să le aducă la cunoştinţa conducerii şi ulterior organelor îndreptăţite de raspunderea lor fără a le face publice. 
 5. g) Angajaţii /colaboratorii trebuie să acţioneze într-o manieră prin care să evite orice situaţie care ar putea discredita activitatea de jurnalist. În acest sens, angajaţii trebuie să respecte o serie de cerinţe etice: 

– moralitate în relaţiile cu toate persoanele cu care intră în contact 

– respect şi consideraţie în toate situaţiile, atât faţă de şefii ierarhici, cât şi faţă de celelalte persoane cu care intră în contact. 

– imparţialitate în activitatea desfăşurată. 

– rigurozitate şi perseverenţă pentru obţinerea informaţiilor pe care urmeză să le facă publice 

– obţinerea de dovezi concludente pentru susţinerea informaţiilor care urmeză a fi făcute publice. 

 

În cazul în care entitatea care face obiectul unei producţii audiovizuale nu este cooperantă în furnizarea informaţiilor şi a documentelor necesare pentru realizarea corectă a producţiei radio, jurnaliştii pot informa opinia publică de lipsa de colaborare a entităţii în cauză. 

– scepticism profesional, în analiza datelor şi informaţiilor furnizate de entitatea care face obiectul unei producţii audio 

– responsabilitate profesională şi comportamentală în raport cu întreaga activitate desfăşurată. 

– standarde tehnice şi profesionale. 

 

Art. 5. Poate exercita atribuţiile de jurnalişt în cadrul studioului RADIO MEDIAȘ, orice persoană care îndeplineşte cumulativ condiţiile cerute la angajare pe postul vacant. Angajaţilor RADIO MEDIAȘ le este interzis : 

 1. a) să facă parte din partide politice sau din organizaţii asimilate partidelor politice, sau să desfăşoare activităţi publice cu caracter politic;
 2. b) să desfăşoare orice alte funcţie publică cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământ. Această activitate se poate exercita numai în afara orelor de program Atitudinea faţă de entităţile care fac obiectul unei producţii audio 

 

Art. 6. În relaţiile cu colaboratorii sau persoanele care fac obiectul unui material de presă angajaţii RADIO MEDIAȘ sunt obligaţi:

 1. a) să dea dovadă de politeţe, respect, disponibilitate faţă de problemele cu care se confruntă
 2. b) să acorde importanţa şi timpul necesar discuţiilor cu cei desemnaţi în acest sens de,pentru a fundamenta constatările pe baza tuturor argumentelor şi dovezilor prezentate de aceştia;
 3. c) să acorde persoanelor care face obiectul unui material de presă o perioadă rezonabilă de timp pentru a furniza informaţiile şi documentele solicitate, cu excepţia situaţiilor în care acestea trebuie puse imediat la dispoziţie; d) să solicite persoanelor care fac obiectul materialului de presă să clarifice aspectele pentru care consideră că sunt necesare informaţii suplimentare;
 4. e) să îşi formuleze şi să emită informaţii corecte faţă de aspectele constatate şi să se pronunţe cu sinceritate, concis, exprimându-şi, dacă este cazul, rezervele faţă de argumentele prezentate;
 5. f) să asigure egalitatea de tratament şi să nu facă discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice; g) să dea dovadă de seriozitate, profesionalism şi respect faţă de persoanele cu care intră în relaţii de serviciu; 
 6. h) să dea dovadă de operativitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, evitând să prelungească în mod subiectiv şi inutil perioada de desfăşurare a materialului de presă ; 
 7. i) să respecte viaţa intimă, familială şi privată a persoanelor cu care intră în relaţii profesionale. 

 

 Art. 7. Angajaţii beneficiază: 

 1. a) de protecţia legii, în exercitarea atribuţiilor de jurnalist. La cererea motivată a jurnalistului din trust acesta poate solicita conducerii asigurarea protecţiei împotriva ameninţărilor, violeţelor şi faptelor de ultraj; b) de dreptul la opinie şi de stabilitate în cadrul instituţiei în limita legii;
 2. c) de sprijin pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea continuă a cunoştinţelor în activitatea lor profesională. Dacă durata formei de specializare depăşeşte 60 zile, iar pe această durată angajatul primeşte drepturile salariale, el este obligat să se angajeze în scris că va lucra în cadrul RADIO MEDIAȘ o perioadă de 3ani. În caz de nerespectare a angajamentului acesta urmează să suporte cheltuielile efectuate, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului stabilit. Aceste prevederi nu se aplică în cazul încetării raporturilor de muncă din motive ce nu îi sunt imputabile angajatului din trust; 
 3. d) de sprijin pe linie ierarhică, în clarificarea şi soluţionarea oricăror divergenţe izvorâte din raporturi profesionale şi de muncă; 
 4. e) de apărare în instanţe, în cazuri justificate, din partea instituţiei, în litigiile apărute ca urmare a activităţii sale profesionale, în legătură cu entităţile care au făcut obiectul unor materiale de presă; 
 5. f) de condiţii de muncă corespunzătoare care să-i ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, precum şi de spaţii de lucru, dotări şi logistica aferente; 
 6. g) de respect pentru viaţa intimă, familială şi privată. 

 

Art. 8. Angajaţii RADIO MEDIAȘ sunt obligaţi: 

 1. a) să promoveze, în cadrul structurii din care fac parte, relaţii bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional; 
 2. b) să îndeplinească sarcinile de serviciu în cadrul competenţelor şi responsabilităţilor atribuite; 
 3. c) să acţioneze întotdeauna astfel încât să nu fie afectată imaginea instituţiei; 
 4. d) să respecte reglementările interne privind întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor; 
 5. e) să utilizeze toate căile interne, amiabile şi posibile de soluţionare a conflictelor, în relaţia cu instituţia, în cazul în care acestea sunt pe cale să apară, în scopul evitării unor eventuale litigii; 
 6. f) să respecte şi să îndeplinească toate celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentul de ordine interioară 
 7. g) să respecte viaţa intimă, familială şi privată în relaţiile de muncă şi profesionale.

 

Răspunderi şi sancţiuni 

Art. 9. Comportamentul angajaţilor RADIO MEDIAȘ trebuie să fie conform deontologiei profesionale, legilor din România şi regulamentului de ordine interioară al instituţiei. Încălcarea acestor prevederi reprezintă abateri şi atrage aplicarea de măsuri disciplinare cu suportarea consecinţelor legale. Constituie abatere disciplinară orice faptă săvârşită cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând dintr-o acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale şi orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea RADIO MEDIAȘ

 

Art. 10. Sunt considerate abateri disciplinare: 

 1. a) întârzierea sistematică sau neglijenţa repetată, în efectuarea la termen şi de calitate a lucrărilor; 
 2. b) absenţe nemotivate de la serviciu; 
 3. c) exercitarea în afara cadrului legal sau omisiunea de a îndeplini atribuţiile cerute ; 
 4. d) nerespectarea secretului profesional şi respectiv al caracterului confidenţial al informaţiilor care nu pot fi făcute publice din diferite motive divulgarea acestora altor persoane decât celor îndreptăţite potrivit legii sau folosirea acestora într-o manieră contrară legii;
 5. e) manifestările care aduc atingere prestigiului şi autorităţii instituţiei sau onoarei; 
 6. f) intervenţiile pentru soluţionarea unor probleme în afara cadrului legal; 
 7. g) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 
 8. h) superficialitate în rezolvarea lucrărilor repartizate; 
 9. i) încălcarea ordinii şi disciplinii la locul de muncă; 
 10. j) încălcarea principiilor ce stau la baza exercitării atribuţiilor profesiei de jurnalist; 
 11. k) exprimarea unor convingeri politice, precum şi susţinerea subiectivă a unor activităţi sau manifestaţii publice cu caracter politic; 
 12. l) încălcarea altor obligaţii ale profesiei stabilite prin prezentul Cod. 

 

Art. 11. Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate în cazul săvârşirii uneia dintre abaterile mai sus menţionate, în funcţie de gravitatea acesteia, sunt: 

 1. a) avertismentul scris; 
 2. b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile; 
 3. c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea indemnizaţiei corespunzătoare funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 zile; 
 4. d) reducerea cu 5- 10 % a indemnizaţiei lunare, pe o perioada de 1- 3 luni; 
 5. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

 

Art. 12. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. Sancţiunea disciplinară se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşită de angajat, avându-se în vedere următoarele: 

 1. a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta; 
 2. b) gradul de vinovăţie a persoanei în cauză; 
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare; 
 4. d) comportamentul general avut pâna la acea dată Trustului 
 5. e) sancţiuni disciplinare suferite anterior de persoana în cauză. 

 

Art. 13. Sancţiunile disciplinare prevăzute mai sus se aplică de directorul general al studioului sau redactorul sef. 

 

Art. 14. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile conform Codului Muncii. În vederea desfăşurării cercetarii disciplinare prealabile, directorul general al numeşte prin ordin o comisie specială formată din 3-5 membri. Această comisie va convoca în scris persoana în cauză precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea persoanei convocate în condiţiile prevăzute mai sus fără un motiv obiectiv dă dreptul comisiei să iniţieze cercetarea în absenţa făptuitorului. În cursul cercetării disciplinare prealabile angajatul ared dreptul să fie asistat/reprezentat de un avocat, să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei speciale toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare. Sancţiunea disciplinară, în cazul abaterilor prezentate anterior în prezentul Cod se aplică de către directorul general sau redactorul şef, la propunerea comisiei speciale care a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă. Directorul general al radioului dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-un ordin emis în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentării concluziilor comisiei speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Sub sancţiunea nulităţii absolute, ordinul va cuprinde în mod obligatoriu: 

 1. a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 
 2. b) precizarea prevederilor legale sau ale regulamentelor interne, care au fost încălcate de angajat ; 
 3. c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de angajat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuatăcercetarea; 
 4. d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 
 5. e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
 6. f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. Ordinul de sancţionare se comunică persoanei în cauză în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se realizează prin predarea acesteia către angajat, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.


Asculți acum:

Titlul

Artist

Background